آیین نامه ی کوریدور ( دالیز)

بازیکن فقط در زمانی اجازه دارد دست خود را وارد صفحه کند که قصد انجام حرکت یا دیوار گذاری را داشته باشد.

حرکت اشتباه باعث ثبت امتیاز منفی می گردد.

دیوار ها پس از جاگذاری تا انتهای بازی غیر قابل تغییر هستند.
هدف رسیدن به ردیف آخر است. تفاوتی در خانه های انتهایی وجود ندارد.

مسابقه به صورت دو نفره انجام می شود.

https://telegram.me/irmsa1