آیین نامه پنتاگو

الف- شروع بازی: بعد از تنظیم ساعت و اعلام شروع توسط داور بازی آغاز می شود.

– هر نفر یک رنگ را انتخاب می کند، مهره آبی شروع کننده است.

– بازی با یک صفحه خالی که شامل چهار برد است، شروع می شود.

ب- اجرای بازی: مهرهایی که وارد صفحه شد دیگر نباید برداشته شود. همچنین قراردادن مهره حتما باید قبل از چرخش صفحات انجام شود.

– در ابتدا که ۴ برد صفحه خالی از مهره می باشد، بازیکن در نوبت خودش میتواند صفحه بازی را نچرخاند ولی زمانی که در هر چهار

بردِ صفحه حداقل یک مهره قرار گیرد، چرخش ۹۰ درجه یکی از صفحات الزامی است.

ج- نوبت بازیکنان: هر بازیکن در کل ۷ دقیقه فرصت دارد.

چ- پایان بازی: اولین نفری که توانست با گذاشتن مهره و چرخش یک صفحه، ۵ مهره را در یک ردیف بسازد برنده بازی می باشد.

– اگر تمام مهره ها در صفحه گذاشته شود ولی هیچ بازیکنی نتواند ۵ مهره خود را در یک ردیف بچیند یا اینکه هر دو بازیکن موفق به چیدن ۵ مهره در یک ردیف شدند، بازی تساوی اعلام می شود و جهت اعلام برنده یک دور دیگر بازی انجام می شود.

 

https://telegram.me/irmsa1