آیین نامه لیوان چینی

  • مسابقات به صورت فردی انجام می شود.
  • هر شرکت کننده در مرحله مقدماتی سه بار ثبت رکورد خواهد داشت و در پایان ۱۰درصد شرکت کنندگان به دور نهایی خواهند رفت و مجدد سه بار فرصت رکورد گیری دارند.
  • رکوردهای دور مقدماتی تاثیری در مرحله نهایی ندارد.
  • لیوان استاندارد در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
  • شرکت کنندگان می توانند از لیوانهای استاندارد شخصی نیز در مسابقه استفاده نمایند.
  • بدیهی است برای ثبت رکورد شرکت کنندگان باید هر سه مرحله ۳-۶-۳ ، ۶-۶ و ۱-۱۰-۱ را صحیح و به ترتیب انجام دهند.
  • در چیدمان و جمع کردن لیوانها ابتدا صحیح انجام دادن و بعد سریع انجام دادن ملاک است.( عدم تصحیح لیوان های افتاده درهمان لحظه خطا بوده و رکورد ثبت نخواهد شد.)
  • رکورد گیری با زمان سنج های مخصوص انجام می گیرد که در صورت نیاز قبل از شروع دور مقدماتی آموزش لازم داده خواهد شد.
  • فضای تمرین قبل از شروع مسابقات در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
  • در صورت خاموش شدن تایمر در حین بازی رکورد دوباره ثبت می شود.