آیین نامه روبیک
هر بازیکن با روبیک خود، پنج رکورد ثبت می کند، بهترین رکورد و بدترین رکورد وی محاسبه نمی گردد. و میانگین سه رکورد میانی به عنوان AVG بازیکن ثبت می گردد.

بهم ریختگی روبیک ۳*۳ بر اساس نرم افزار سایت جهانی روبیک  انجام می گیرد.

مسابقات در آیتم مکعب های ۳*۳*۳ برگزار خواهد شد.

پیش از شروع مسابقه ۱۵ ثانیه به شرکت کنندگان زمان داده می شود تا روبیک ها را برداشته و وجوه آن را بررسی کنند. پس از اتمام ۱۵ ثانیه شرکت کنندگان روبیک ها را مجدداً روی میز می گذارند و منتظر می مانند تا با اعلام داور مسابقه آغاز شود.

در صورتی که شرکت کننده ای زودتر از شروع ۱۵ ثانیه روبیک را از روی میز بردارد یا پس از پایان ۱۵ ثانیه روبیک را روی میز بگذارد در پایان ، ۱۵ ثانیه به عنوان جریمه ی تخلف به رکوردش اضافه خواهد شد.

در صورتی که در این ۱۵ ثانیه شرکت کننده حرکتی انجام دهد (محوری را بچرخاند) در پایان ، ۱۵ ثانیه به عنوان جریمه ی تخلف به رکوردش اضافه خواهد شد.

پس از اتمام ۱۵ ثانیه بررسی ، با اعلام داور مسابقه آغاز خواهد شد.

در صورتی که شرکت کننده ای پیش از اعلام داور روبیک را از روی میز بردارد و شروع به حل روبیک کند در پایان ، ۱۵ ثانیه به عنوان جریمه ی تخلف به رکوردش اضافه خواهد شد.

حد اکثر زمان برای حل روبیک ۱۰ دقیقه خواهد بود و رکورد های بیش از ۱۰ دقیقه ثبت نخواهد شد.

به همراه داشتن هرگونه جزوه یا الگوی ساخت و یا هرگونه وسیله ی اضافه ی غیر مجاز در محل مسابقه تخلف محسوب شده و شرکت کننده از دور مسابقات حذف خواهد شد.

به همراه داشتن موبایل در صورت روشن بودن تخلف محسوب می شود.

چنانچه در طول مسابقه شرکت کننده ای به هر شکل موجب به هم زدن تمرکز سایر شرکت کنندگان شود در پایان ، ۳۰ ثانیه به عنوان جریمه ی تخلف به رکوردش اضافه خواهد شد.

اگر شرکت کننده ای بتواند با چشمان بسته (Blindfold solving) یا با یک دست (One hand) روبیک را حل کند در پایان به عنوان امتیاز زمان رکوردش نصف خواهد شد.

شرکت کننده باید پس از حل روبیک آن را روی میز بگذارد تا رکوردش ثبت شود.

در صورتی که شرکت کننده پس از براشتن روبیک آن را به صورت حل نشده روی میز بگذارد دیگر نمی تواند آنرا بردارد و از دور مسابقات حذف خواهد شد.

در صورتی که یکی از محور های روبیک بیش از ۴۵ درجه از جای اصلی خود انحراف داشته باشد روبیک حل نشده محسوب خواهد شد و شرکت کننده از دور مسابقات حذف خواهد شد.

در پایان شرکت کننده برای ثبت نهایی رکوردش باید فرم ثبت رکورد را امضا کند.

https://telegram.me/irmsa1