آیین نامه جنگا
الف- شروع بازی:  شرو ع کننده بازی با قرعه کشی مشخص می شود و  اولین حرکت را انجام می دهد.
ب- اجرای بازی: هر فرد باید یک قطعه از برج را بیرون کشیده و در بالای برج ( )در جهت درست ) جاگذاری کند. و ارتفاع برج را تا جای ممکن زیاد میکنند (برج جدیدی که در حال ساخت میباشد باید به صورت دو تایی چیده شود).
ج – استفاده از یک دست: هنگام بیرون کشیدن قطعه ها فقط می توان از دو انگشت یک دست استفاده کرد. ولی می توان دست درگیر را عوض کرد.
به عبارت دیگر در هر لحظه تنها یک دست می تواند با برج در تماس باشد.
د- انتخاب قطعه: امکان امتحان کردن قطعه جهت انتخاب وجود ندارد و در صورت انجام به عنوان حرکت اصلی در نظر گرفته می شود.
و- برداشتن مهره: از دو ردیف بالا و دو ردیف پایین نباید قطعه ای برداشته شود.
– امکان برداشتن قطعه از وسط نمی باشد ( یا قطعه سمت راست یا قطعه سمت چپ از یک ردیف را می توان انتخاب کرد و برداشت).
ه- نوبت بازی: نوبت هرکس ۱۰ ثانیه پس از جاگذاری قطعه ای که برداشته و یا با تماس دست بازیکن بعدی با برج پایان می یابد ) . در صورتی که دراین ۱۰ثانیه برج ساخته شده بدون تماس دست حریف فرو بریزد، بازنده کسی است که آخرین مهره را قرار داده است).
ی- پایان بازی: بازی زمانی پایان می یابد که فردی با برداشتن یک قطعه موجب فروریختن تمام یا قسمتی از برج شود. برنده بازی فردی است که آخرین حرکت را بدون ریختن برج انجام داده است.