آیین نامه بلاک آس
الف- شروع بازی: هر ۴ چهار بازیکن باید ۱۲ قطعه بلاک آس داشته باشند.
– بازی را یک نفر با گذاشتن قطعه ای در یکی از چهار گوشه صفحه شروع می کند و به ترتیب در جهت عکس عقربه های ساعت نوبت بازیکنان ادامه می یابد.
ب- اجرای بازی: هر نفر در نوبت خودش باید یکی از مهره های رنگ خودش را به گونه ای وارد صفحه کند که :
– مهره جدیدش حتما از گوشه به حداقل یکی از مهره های قبلی رنگ خودش در صفحه متصل شود( فقط از گوشه با مهره های رنگ خودش در تماس باشد  نه ضلع ( در تماس بودن دو مهره با رنگ متفاوت از ضلع ایرادی ندارد).
ج- گذاشتن قطعه: هر نفر باید حتما صبر کند تا نوبت نفر قبلی تمام شده و بعد مهره بگذارد.
د- نوبت بازی: یک دور بازی به مدت ۳۰دقیقه به طول می انجامد که نوبت هرکس برای گذاشتن قطعات ۷ دقیقه می باشد.( در صورتی که بازیکنی مدت زمان بیشتری را صرف کرد، بازیکنان دیگر می توانند اعتراض نمایند و داور مسابقه رسیدگی می کند(
و- پایان بازی: زمانی که هیچ کدام از بازیکنان نتوانند قطعه ای را در صفحه قرار دهند بازی به اتمام می رسد و به بازیکنان امتیاز داده می شود.
ه- نحوه امتیاز دهی: به ازای هر قطعه ای که در صفحه جاگذاری نشده است، به تعداد مربعهای کوچک قطعه به بازیکن امتیاز منفی داده می شود.
– در صورتی که بازیکنی همه قطعات خود را در صفحه گذاشته باشد، ۲۱ امتیاز مثبت به بازیکن مذکور داده می شود.
– اگر بازیکنی همه قطعات خود را در صفحه گذاشته باشد و آخرین قطعه گذاشته شده، قطعه تک مربعی باشد. ۱۳ امتیاز مثبت می گیرد.
– در پایان فردی که بیشترین امتیاز مثبت یا کمترین امتیاز منفی گرفته باشد، برنده مسابقه اعلام می شود.