آیین نامه بلاک آس دو نفره
صفحه بازی ۱۴*۱۴ می باشد.
هر بازیکن یک رنگ و بیست و یک قطعه دارد.

هر بازیکن اولین قطعه ی خود را در یکی از مربع های سفید رنگ صفحه قرار می دهد.
جهت اطلاع از بقیه ی قوانین به آیین نامه ی بلاک آس چهار نفره رجوع شود.