آیین نامه اتللو/ریورسی
الف- شروع بازی: بعد از تنظیم ساعت و اعلام شروع، توسط داور بازی آغاز می شود.
– تعیین رنگ مهره بازیکنها پس از استقرار بازیکنها توسط داور مسابقه انجام خواهد پذیرفت .
ب- اجرای بازی: بازیکنان نباید بعد از قرار دادن مهره خود در صفحه نظر خود را تغییر دهند و مهره خود را به خانه دیگری در صفحه منتقل نمایند. در صورت تغییر دادن محل مهره گذاشته شده در صفحه، توسط بازیکن حریف یا داور و یا مسئول مسابقات باید درخواست رعایت این قانون را از او بنماید و در صورت عدم پذیرش حرکت این بازیکن تخلف محسوب می گردد و امتیاز منفی دارد .
– بعد از وارد نمودن مهره جدید به بازی باید تمام مهره های محصور حریف برگردانده شود. در غیر این صورت حریف یا داور باید در این مورد تذکر دهند.
– اگر بازیکنی اجازه ی قانونی حرکت در خانه ای از صفحه را داشته باشد، باید به اولین خانه ای که لمس کرده حرکت کند، و نمی تواند نظرش را عوض کند و به جای آن به خانه ی دیگری برود، حتی اگر رقیبش به وی اجازه ی پس گرفتن حرکتش را بدهد.
– پذیرفتن موقعیت صفحه: تنها آخرین حرکت می تواند مورد مجادله قرار گیرد. زمانی که بازیکنی حرکتی تازه را انجام می دهد، او به طور
ضمنی وضعیت کنونی صفحه را می پذیرد، و نه او نه هیچ مسئولی نمی تواند بعد از آن اشتباهی در گذشته را اصلاح کند.
نوبت بازی: هر بازیکن برای اتللو در کل ۱۵ دقیقه فرصت دارد و در ریورسی این زمان  ۱۲ دقیقه می باشد.
ج- پایان بازی: در پایان بازی، اگر هر دو بازیکن حرکتهایشان را در زمان مجاز به پایان برسانند، برنده کسی است که بیشترین تعداد
مهره های رنگ خودش در پایان بازی روی صفحه باقی مانده باشد. امتیاز رسمی بازی با شمارش مهره های برد مشخص خواهد شد، و خانه های خالی به سود بازیکن برنده محاسبه خواهند شد.

https://telegram.me/irmsa1